Flip book element

Vital Select E15

$1,500.00$1,910.00

Vital Select gives you the tools you need to understand employee performance, business cycles, and inventory turn, so you can make smarter decisions./ Vital Select cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để theo dõi và quản lý nhân viên, chu kỳ kinh doanh và vòng quay hàng tồn kho, để bạn có thể đưa ra các quyết định chính xác hơn.

SKU: N/A Categories: ,
Read more

Vital Select E13

$1,250.00$1,700.00

Vital Select gives you the tools you need to understand employee performance, business cycles, and inventory turn, so you can make smarter decisions./ Vital Select cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để theo dõi và quản lý nhân viên, chu kỳ kinh doanh và vòng quay hàng tồn kho, để bạn có thể đưa ra các quyết định chính xác hơn.

SKU: N/A Categories: ,
Read more

Vital Select X8

$590.00$1,175.00

Vital Select gives you the tools you need to understand employee performance, business cycles, and inventory turn, so you can make smarter decisions./ Vital Select cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để theo dõi và quản lý nhân viên, chu kỳ kinh doanh và vòng quay hàng tồn kho, để bạn có thể đưa ra các quyết định chính xác hơn.

SKU: N/A Categories: ,
Read more

Vital Plus X5

$305.00

Powerful features combined with a simple, elegant design make Vital Plus perfect for your busy, growing business./ Các tính năng mạnh mẽ kết hợp với thiết kế đơn giản, thanh lịch làm cho Vital Plus trở nên rất phù hợp với công việc kinh doanh bận rộn và đang phát triển của bạn

Categories: ,
Read more

Vital C3 Chip Reader

$29.99

$24.95/monthly

Inexpensive Bluetooth-enabled, mag-stripe, and chip reader designed to accept payments on the go./ Đầu đọc chip hỗ trợ Bluetooth, thẻ từ và không đắt tiền được thiết kế để chấp nhận thanh toán khi đang di chuyển.

Categories: ,
Read more

NailSolution POS

$1,299.00

$39/month for 1000 texts (1-4 technicians)
$59/month for 2000 texts (5-12 technicians)
$79/month for 3000 texts (13-20 technicians)
$99/month for 4000 texts (20+ technicians)

Step 1: Add to cart
Step 2: Apply for merchant services with the application form below
Step 3: Check your email and a representative will contact you 

 

NailSolution POS provides Point-Of-Sale system for both iPad and Windows that helps nail owners with day to day operations, salary calculation, financial report, turns management, expenses, store’s income, smart appointment booking, gift card, customer management marketing and many other tools all in one device./ Hệ thống NailSolution hoạt động tốt với hệ điều hành Window và cả trên Ipad, giúp các chủ tiệm Nails quản lý các công việc điều hành kinh doanh hằng ngày, các bản báo cáo tài chính, quản lý lượt làm việc của thợ, các chi phí, thu nhập, đặt hẹn, gift card, quản lý khách hàng và quảng cáo tiếp thị trực tiếp đến khách hàng, và còn nhiều công cụ hỗ trợ hiệu quả việc quản lý kinh doanh khác, tất cả đều có trong một thiết bị. 

Category:
Read more

Fastboy Go Check In and Go POS Combo

$1,398.00

Step 1: Add to cart
Step 2: Apply for merchant services with the application form below
Step 3: Check your email and a representative will contact you 

Marketing and Advertising solutions for nails & Canada owners. We have helped thousands of nails ownership increase sales and profit after a short time of using our services/ Giải pháp quảng cáo hữu hiệu cho các tiệm Nails. Chúng tôi đã giúp hàng ngàn chủ tiệm Nails tăng doanh thu và lợi nhuận chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Categories: ,
Read more

Fastboy Go POS

Step 1: Apply for merchant services with the application form below
Step 2: Check your email and a representative will contact you

Marketing and Advertising solutions for nails & Canada owners. We have helped thousands of nails ownership increase sales and profit after a short time of using our services/ Giải pháp quảng cáo hữu hiệu cho các tiệm Nails. Chúng tôi đã giúp hàng ngàn chủ tiệm Nails tăng doanh thu và lợi nhuận chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Categories: ,
Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.