Cash Discount – Clover Flex Gen 3 (Wifi & 4G)

Saas fee: Starting from $4.95/mo.
Software fee: bắt đầu từ 4.95/tháng
An additional option of $79 is available for a protective case (gray or black)
Step 1: Apply for merchant services with the application form below
Bước 1: Đăng ký mở máy cà thẻ với fomr đăng ký phía dưới
Step 2: Check your email and a representative will contact you
Bước 2: Kiểm tra email của bạn và sẽ có người đại diện liên lạc bạn sau.
Apply Now