Vital C3 Chip Reader

$29.99

$24.95/monthly

Inexpensive Bluetooth-enabled, mag-stripe, and chip reader designed to accept payments on the go./ Đầu đọc chip hỗ trợ Bluetooth, thẻ từ và không đắt tiền được thiết kế để chấp nhận thanh toán khi đang di chuyển.

Categories: ,